Torneo de Golf

Copa Itaú

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshihiko Yamashita 18 1 90 24.00 66 -6
Toshiharu Oda 18 1 88 21.00 67 -5
Hioraki Tanaka 18 1 81 11.00 70 -2
Oliver Gerhard 18 1 109 36.00 73 +1
Alberto Squillaci 18 1 105 32.00 73 +1
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 26.00 74 +2
Kae De Yamashita 18 1 101 27.00 74 +2
Hector Finke 18 1 83 8.00 75 +3
Alfonso Baigorria 18 1 95 19.00 76 +4
Rodolfo Antueno 18 1 89 13.00 76 +4
Alex Sawczuk 18 1 79 3.00 76 +4
Ignacio Barrios 18 1 96 19.00 77 +5
Florentino Perie 18 1 89 12.00 77 +5
Kendi Yamamoto 18 1 92 13.00 79 +7
Ivan Sniechiwski 18 1 92 12.00 80 +8
Noriko de Mochizuki 18 1 112 32.00 80 +8
Sebastian Urdinola 18 1 111 30.00 81 +9
Carlos Szopa 18 1 115 34.00 81 +9
Mauricio Squillaci 18 1 99 18.00 81 +9
Diego De Arrechea 18 1 104 20.00 84 +12
Roberto Damus 18 1 93 8.00 85 +13
Raul Gerhard 18 1 121 36.00 85 +13
Pablo Protti 18 1 112 27.00 85 +13
Ruben Gabriel 18 1 112 27.00 85 +13
Javier Cesar 18 1 105 20.00 85 +13
Victor Sawczuk 18 1 102 16.00 86 +14
Fernando Barreyro 18 1 113 24.00 89 +17
Jose Costa 18 1 114 24.00 90 +18
Masanari Suzuki 18 1 113 21.00 92 +20
Agustin De Arrechea 18 1 92 0.00 92 +20
Luis Viana 18 1 106 13.00 93 +21
Ricardo Costarelli 18 1 104 8.00 96 +24
Kaoru Shima 18 1 114 18.00 96 +24
Miguel Cobos 18 1 113 17.00 96 +24
Daiana Delvalle 9 1 76 34.00 42 +6
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hector Finke 18 1 83 8.00 75 +3
Alex Sawczuk 18 1 79 3.00 76 +4
Roberto Damus 18 1 93 8.00 85 +13
Agustin De Arrechea 18 1 92 0.00 92 +20
Ricardo Costarelli 18 1 104 8.00 96 +24
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hioraki Tanaka 18 1 81 11.00 70 -2
Rodolfo Antueno 18 1 89 13.00 76 +4
Florentino Perie 18 1 89 12.00 77 +5
Kendi Yamamoto 18 1 92 13.00 79 +7
Ivan Sniechiwski 18 1 92 12.00 80 +8
Victor Sawczuk 18 1 102 16.00 86 +14
Luis Viana 18 1 106 13.00 93 +21
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshihiko Yamashita 18 1 90 24.00 66 -6
Toshiharu Oda 18 1 88 21.00 67 -5
Alfonso Baigorria 18 1 95 19.00 76 +4
Ignacio Barrios 18 1 96 19.00 77 +5
Mauricio Squillaci 18 1 99 18.00 81 +9
Diego De Arrechea 18 1 104 20.00 84 +12
Javier Cesar 18 1 105 20.00 85 +13
Fernando Barreyro 18 1 113 24.00 89 +17
Jose Costa 18 1 114 24.00 90 +18
Masanari Suzuki 18 1 113 21.00 92 +20
Miguel Cobos 18 1 113 17.00 96 +24
Kaoru Shima 18 1 114 18.00 96 +24
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Alberto Squillaci 18 1 105 32.00 73 +1
Oliver Gerhard 18 1 109 36.00 73 +1
Sebastian Urdinola 18 1 111 30.00 81 +9
Carlos Szopa 18 1 115 34.00 81 +9
Ruben Gabriel 18 1 112 27.00 85 +13
Pablo Protti 18 1 112 27.00 85 +13
Raul Gerhard 18 1 121 36.00 85 +13
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Sadahiro Yamashita 18 1 90 18.00 72 0
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 93 21.00 72 0
Carlos Nosiglia 18 1 109 30.00 79 +7
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Kae De Yamashita 18 1 101 27.00 74 +2
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 26.00 74 +2
Noriko de Mochizuki 18 1 112 32.00 80 +8
Daiana Delvalle 9 1 76 34.00 42 +6