Torneo de Golf

Copa Itaú

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshihiko Yamashita 18 1 90 21.00 69 -3
Hioraki Tanaka 18 1 81 11.00 70 -2
Kae De Yamashita 18 1 101 28.00 73 +1
Oliver Gerhard Prov. 18 1 109 36.00 73 +1
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 26.00 74 +2
Hector Finke 18 1 83 9.00 74 +2
Alfonso Baigorria 18 1 95 20.00 75 +3
Alberto Squillaci 18 1 105 30.00 75 +3
Florentino Perie 18 1 89 13.00 76 +4
Alex Sawczuk 18 1 79 2.00 77 +5
Kendi Yamamoto 18 1 92 13.00 79 +7
Ignacio Barrios 18 1 96 17.00 79 +7
Ivan Sniechiwski 18 1 92 12.00 80 +8
Rodolfo Antueno 18 1 89 9.00 80 +8
Sebastian Urdinola 18 1 111 31.00 80 +8
Noriko de Mochizuki 18 1 112 30.00 82 +10
Mauricio Squillaci 18 1 99 17.00 82 +10
Agustin De Arrechea 18 1 92 9.00 83 +11
Diego De Arrechea 18 1 104 20.00 84 +12
Raul Gerhard Prov. 18 1 121 36.00 85 +13
Victor Sawczuk 18 1 102 16.00 86 +14
Roberto Damus 18 1 93 7.00 86 +14
Carlos Szopa 18 1 115 28.00 87 +15
Pablo Protti 18 1 112 24.00 88 +16
Luis Viana 18 1 106 17.00 89 +17
Fernando Barreyro 18 1 113 23.00 90 +18
Miguel Cobos 18 1 113 23.00 90 +18
Javier Cesar 18 1 105 12.00 93 +21
Jose Costa 18 1 114 20.00 94 +22
Ricardo Costarelli 18 1 104 8.00 96 +24
Kaoru Shima 18 1 114 18.00 96 +24
Daiana Delvalle 9 1 76 34.00 42 +6
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hector Finke 18 1 83 9.00 74 +2
Alex Sawczuk 18 1 79 2.00 77 +5
Rodolfo Antueno 18 1 89 9.00 80 +8
Agustin De Arrechea 18 1 92 9.00 83 +11
Roberto Damus 18 1 93 7.00 86 +14
Ricardo Costarelli 18 1 104 8.00 96 +24
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hioraki Tanaka 18 1 81 11.00 70 -2
Florentino Perie 18 1 89 13.00 76 +4
Kendi Yamamoto 18 1 92 13.00 79 +7
Ivan Sniechiwski 18 1 92 12.00 80 +8
Victor Sawczuk 18 1 102 16.00 86 +14
Javier Cesar 18 1 105 12.00 93 +21
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshihiko Yamashita 18 1 90 21.00 69 -3
Alfonso Baigorria 18 1 95 20.00 75 +3
Ignacio Barrios 18 1 96 17.00 79 +7
Mauricio Squillaci 18 1 99 17.00 82 +10
Diego De Arrechea 18 1 104 20.00 84 +12
Pablo Protti 18 1 112 24.00 88 +16
Luis Viana 18 1 106 17.00 89 +17
Fernando Barreyro 18 1 113 23.00 90 +18
Miguel Cobos 18 1 113 23.00 90 +18
Jose Costa 18 1 114 20.00 94 +22
Kaoru Shima 18 1 114 18.00 96 +24
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Oliver Gerhard Prov. 18 1 109 36.00 73 +1
Alberto Squillaci 18 1 105 30.00 75 +3
Sebastian Urdinola 18 1 111 31.00 80 +8
Raul Gerhard Prov. 18 1 121 36.00 85 +13
Carlos Szopa 18 1 115 28.00 87 +15
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Sadahiro Yamashita 18 1 90 18.00 72 0
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 93 19.00 74 +2
Carlos Nosiglia 18 1 109 31.00 78 +6
Ruben Gabriel 18 1 112 26.00 86 +14
Masanari Suzuki 18 1 113 16.00 97 +25
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Kae De Yamashita 18 1 101 28.00 73 +1
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 26.00 74 +2
Noriko de Mochizuki 18 1 112 30.00 82 +10
Daiana Delvalle 9 1 76 34.00 42 +6