Torneo de Golf

Copa Itaú

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshiharu Oda 18 1 88 18.00 70 -2
Hioraki Tanaka 18 1 81 10.00 71 -1
Alberto Squillaci Prov. 18 1 105 33.00 72 0
Florentino Perie 18 1 89 17.00 72 0
Oliver Gerhard 18 1 109 36.00 73 +1
Hector Finke 18 1 83 9.00 74 +2
Ignacio Barrios 18 1 96 22.00 74 +2
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 26.00 74 +2
Mauricio Squillaci 18 1 99 24.00 75 +3
Kae De Yamashita 18 1 101 26.00 75 +3
Agustin De Arrechea 18 1 92 16.00 76 +4
Alfonso Baigorria 18 1 95 19.00 76 +4
Alex Sawzcuk 18 1 79 3.00 76 +4
Rodolfo Antueno 18 1 89 11.00 78 +6
Sebastian Urdinola 18 1 111 33.00 78 +6
Javier Cesar 18 1 105 26.00 79 +7
Kendi Yamamoto 18 1 92 13.00 79 +7
Noriko de Mochizuki 18 1 112 32.00 80 +8
Pablo Protti 18 1 112 31.00 81 +9
Ivan Sniechiwski 18 1 92 11.00 81 +9
Roberto Damus 18 1 93 11.00 82 +10
Diego De Arrechea 18 1 104 20.00 84 +12
Raul Gerhard 18 1 121 36.00 85 +13
Ruben Gabriel 18 1 112 27.00 85 +13
Fernando Barreyro 18 1 113 25.00 88 +16
Miguel Cobos 18 1 113 24.00 89 +17
Jose Costa 18 1 114 24.00 90 +18
Victor Sawzcuk 18 1 102 12.00 90 +18
Luis Viana 18 1 106 13.00 93 +21
Masanari Suzuki 18 1 113 20.00 93 +21
Kaoru Shima 18 1 114 20.00 94 +22
Ricardo Costarelli 18 1 104 8.00 96 +24
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hector Finke 18 1 83 9.00 74 +2
Alex Sawzcuk 18 1 79 3.00 76 +4
Ricardo Costarelli 18 1 104 8.00 96 +24
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hioraki Tanaka 18 1 81 10.00 71 -1
Agustin De Arrechea 18 1 92 16.00 76 +4
Rodolfo Antueno 18 1 89 11.00 78 +6
Kendi Yamamoto 18 1 92 13.00 79 +7
Ivan Sniechiwski 18 1 92 11.00 81 +9
Roberto Damus 18 1 93 11.00 82 +10
Victor Sawzcuk 18 1 102 12.00 90 +18
Luis Viana 18 1 106 13.00 93 +21
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshiharu Oda 18 1 88 18.00 70 -2
Florentino Perie 18 1 89 17.00 72 0
Ignacio Barrios 18 1 96 22.00 74 +2
Mauricio Squillaci 18 1 99 24.00 75 +3
Alfonso Baigorria 18 1 95 19.00 76 +4
Diego De Arrechea 18 1 104 20.00 84 +12
Miguel Cobos 18 1 113 24.00 89 +17
Jose Costa 18 1 114 24.00 90 +18
Masanari Suzuki 18 1 113 20.00 93 +21
Kaoru Shima 18 1 114 20.00 94 +22
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Alberto Squillaci Prov. 18 1 105 33.00 72 0
Oliver Gerhard 18 1 109 36.00 73 +1
Sebastian Urdinola 18 1 111 33.00 78 +6
Javier Cesar 18 1 105 26.00 79 +7
Pablo Protti 18 1 112 31.00 81 +9
Ruben Gabriel 18 1 112 27.00 85 +13
Raul Gerhard 18 1 121 36.00 85 +13
Fernando Barreyro 18 1 113 25.00 88 +16
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshihiko Yamashita 18 1 90 23.00 67 -5
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 93 22.00 71 -1
Sadahiro Yamashita 18 1 90 16.00 74 +2
Carlos Nosiglia 18 1 109 30.00 79 +7
Carlos Szopa 18 1 115 33.00 82 +10
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 26.00 74 +2
Kae De Yamashita 18 1 101 26.00 75 +3
Noriko de Mochizuki 18 1 112 32.00 80 +8