Torneo de Golf

Copa Hiroshima

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Claudio Lucas Prov. 18 1 97 36.00 61 -11
Gonzalo Ricieri 18 1 89 23.00 66 -6
Hioraki Tanaka 18 1 77 10.00 67 -5
Hiro Oda 18 1 85 14.00 71 -1
Toshiharu Oda 18 1 90 18.00 72 0
Jorge Bohn 18 1 89 16.00 73 +1
Miguel Cobos 18 1 98 24.00 74 +2
Bent Jakobsen 18 1 89 15.00 74 +2
Yoshiko De Yamashita 18 1 101 26.00 75 +3
Sebastian Urdinola 18 1 108 33.00 75 +3
Mauro Denekilde 18 1 101 25.00 76 +4
Diego Soler 18 1 108 32.00 76 +4
Eichi Maeyama 18 1 94 17.00 77 +5
Kaoru Shima 18 1 98 20.00 78 +6
Juan Szopa 18 1 106 28.00 78 +6
Javier Cesar 18 1 105 26.00 79 +7
Luis Molinas 18 1 103 24.00 79 +7
Noriko de Mochizuki 18 1 111 32.00 79 +7
Masanari Suzuki 18 1 99 20.00 79 +7
Fernando Burzio 18 1 98 18.00 80 +8
Hugo Paiva Prov. 18 1 116 36.00 80 +8
Kae De Yamashita 18 1 107 26.00 81 +9
Jose Costa 18 1 105 24.00 81 +9
Mauricio Squillaci 18 1 105 24.00 81 +9
Martin Cuaranta Prov. 18 1 117 36.00 81 +9
Alfonso Baigorria 18 1 101 19.00 82 +10
Marcos Arriola Prov. 18 1 118 36.00 82 +10
Ramiro Judais Prov. 18 1 118 36.00 82 +10
Gilberto Obredor Prov. 18 1 119 36.00 83 +11
Luciano Viana 18 1 96 13.00 83 +11
Mariano Uranga Prov. 18 1 97 13.00 84 +12
Shunsuke Oda 18 1 95 10.00 85 +13
Ruben Gabriel 18 1 113 27.00 86 +14
Ingrid Wenner 18 1 107 21.00 86 +14
Takaaki Higuchi 18 1 120 34.00 86 +14
Alberto Squillaci Prov. 18 1 120 33.00 87 +15
Martín Goerling 18 1 96 8.00 88 +16
Pedro Andueza 18 1 105 17.00 88 +16
Alex Sawzcuk 18 1 92 3.00 89 +17
Ian Sawzcuk 18 1 99 10.00 89 +17
Armando Simkin 18 1 103 12.00 91 +19
Rodolfo Menoret 18 1 107 16.00 91 +19
Tomonori Iwano 18 1 121 30.00 91 +19
Juan Cruz Martinez 18 1 101 9.00 92 +20
Alberto Martinez 18 1 107 15.00 92 +20
Pablo Negrete 18 1 109 16.00 93 +21
Carlos Barbaro Prov. 18 1 131 36.00 95 +23
Adrian Arrua 18 1 119 24.00 95 +23
Joaquin Montenegro Prov. 18 1 131 36.00 95 +23
M Tsukamoto 18 1 118 21.00 97 +25
T. Teraoka 18 1 115 18.00 97 +25
Marcelo Rojas Prov. 18 1 137 36.00 101 +29
Facundo Gabriel 18 1 113 12.00 101 +29
Victor Lafeld 18 1 132 26.00 106 +34
Y Matsuo 18 1 149 25.00 124 +52
Francisco Avalos Runke 0 1 0 21.00 0 0