Torneo de Golf

Copa Hiroshima

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hioraki Tanaka 18 1 77 11.00 66 -6
Gonzalo Ricieri 18 1 89 21.00 68 -4
Hiro Oda 18 1 85 13.00 72 0
Bent Jakobsen 18 1 89 16.00 73 +1
Jorge Bohn 18 1 89 16.00 73 +1
Toshiharu Oda 18 1 90 17.00 73 +1
Sebastian Urdinola 18 1 108 33.00 75 +3
Diego Soler 18 1 108 32.00 76 +4
Mauro Denekilde 18 1 101 25.00 76 +4
Eichi Maeyama 18 1 94 17.00 77 +5
Miguel Cobos 18 1 98 21.00 77 +5
Yoshiko De Yamashita 18 1 101 24.00 77 +5
Masanari Suzuki 18 1 99 21.00 78 +6
Noriko de Mochizuki 18 1 111 32.00 79 +7
Toshihiko Yamashita 18 1 102 23.00 79 +7
Kaoru Shima 18 1 98 17.00 81 +9
Mauricio Squillaci 18 1 105 24.00 81 +9
Luis Molinas 18 1 103 22.00 81 +9
Ramiro Judais Prov. 18 1 118 36.00 82 +10
Alfonso Baigorria 18 1 101 19.00 82 +10
Marcos Arriola Prov. 18 1 118 36.00 82 +10
Javier Cesar 18 1 105 21.00 84 +12
Fernando Burzio 18 1 98 14.00 84 +12
Mariano Uranga 18 1 97 13.00 84 +12
Luciano Viana 18 1 96 12.00 84 +12
Jose Costa 18 1 105 21.00 84 +12
Kae De Yamashita 18 1 107 22.00 85 +13
Takaaki Higuchi 18 1 120 34.00 86 +14
Ruben Gabriel 18 1 113 27.00 86 +14
Shun ODA 18 1 95 9.00 86 +14
Ingrid Wenner 18 1 107 21.00 86 +14
Pedro Andueza 18 1 105 17.00 88 +16
Juan Szopa 18 1 106 18.00 88 +16
Martín Goerling 18 1 96 8.00 88 +16
Alex Sawczuk 18 1 92 3.00 89 +17
Armando Simkin 18 1 103 13.00 90 +18
Rodolfo Menoret 18 1 107 16.00 91 +19
Alberto Squillaci 18 1 120 29.00 91 +19
Tomonori Iwano 18 1 121 30.00 91 +19
Ian Sawczuk 18 1 99 7.00 92 +20
Alberto Martinez 18 1 107 15.00 92 +20
Juan Cruz Martinez 18 1 101 9.00 92 +20
Pablo Negrete 18 1 109 16.00 93 +21
Joaquin Montenegro Prov. 18 1 131 36.00 95 +23
Carlos Barbaro 18 1 131 36.00 95 +23
T. Teraoka 18 1 115 18.00 97 +25
M Tsukamoto 18 1 118 21.00 97 +25
Adrian Arrua 18 1 119 22.00 97 +25
Facundo Gabriel 18 1 113 12.00 101 +29
Victor Lafeld 18 1 132 27.00 105 +33
Y Matsuo 18 1 149 25.00 124 +52
Francisco Avalos Runke 0 1 0 21.00 0 0